ตอบแบบสอบถามกิจกรรมลดเวลาเรียน

นักเรียนตอบแบบสอบถามกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครั้งที่ 2

กิจกรรม การตัดต่อภาพด้วยโปรแกรม Photoshop

Advertisements

ข้อสอบปลายภาค 2/2558

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเลือกทำข้อสอบ 1 ชุด)

ชุดที่ 1. ความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์ จำนวน 10 ข้อ

http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/165

ชุดที่ 2. ข้อมูลสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ

http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/1855

ชุดที่ 3. คอมพิวเตอร์น่ารู้ จำนวน 20 ข้อ

http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/886

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (นักเรียนเลือกทำข้อสอบ 1 ชุด)

ชุดที่ 1. ซอฟต์แวร์นำเสนอจำนวน 10 ข้อ

http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/160

ชุดที่ 2. การติดต่อสื่อสารจำนวน 20 ข้อ

http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/912

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (นักเรียนเลือกทำข้อสอบ 1 ชุด)

ชุดที่ 1. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ข้อ

http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/3224

ชุดที่ 2. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 ข้อ

http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/912